30.06.2023

Jak rozwiązywać spory korporacyjne?

Pomiędzy akcjonariuszami, wspólnikami albo członkami organów spółek często występują zupełnie odmienne stanowiska. Nie ma w tym niczego zaskakującego, bowiem mogą […]

24.06.2023

Podział spółki – jak go przeprowadzić?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają formy w jakiej należy protokołować zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za wyjątkiem wymogu formy aktu notarialnego. W orzecznictwie przeważa pogląd, że niezachowanie formy pisemnej…